Назначение и технические параметры программы PrivalSystems. (The purpose and technical parameters of the program PrivalSystems.)

Тема закрыта
 
Автор Сообщение

admin ®

Пол: Мужской

Стаж: 3 года 3 месяца

Сообщений: 182

Откуда: Россия, Tyumen

Создавать темы 04-Июл-2016 18:41

[Цитировать]

-Русский, Englich
Български, Deutsch, español, Français, Хинди, 日本語, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Türkçe, 简体字, 正體字 正体字, čeština, Dansk, svenska, magyar
-
Русский

Программа PrivalSystems предназначена для обновления и запуска VoIP клиента Prival.
===============================================================
Описание параметров программы PrivalSystems
-
- IP адреса серверов - установлены в последней версии программы.
- прослушиваемые порты - порт установлен по умолчанию. Актуальна версия программы v77.03 Более поздние версии не будут обновляться!
- Параметры протокола связи являются закрытой информацией (в целях защиты от атак).
- Размер скачиваемого файла обновления - 2,5 МБайт.
- Скорость загрузки обновления. Установлена технологическая скорость в 125 МБ/сек. Однако реальная скорость загрузки во много раз меньше, из-за пропускной способности сети интернет.
- Два измерителя скорости загрузки, показывают реальную скорость загрузки файла обновления. По этой причине, вполне можно полагаться на неё.
- Программа предназначена для работы в операционных системах Windows-7 и выше. Однако нужно иметь в виду, что ЦЕЛЕВАЯ программа Prival не будет поддерживать ОС Windows XP, так как она сильно устарела.
(Внимание! данная программа PrivalSystems предназначена только для работы на настольных операционных системах линейки Windows). Мобильные операционные системы, не поддерживают работу программы PrivalSystems.
- Используемая память - 11 МБайт.
- Используемые ресурсы процессора (процессом PrivalSystems.exe) - 0 % (замеры производились на частоте 4,3 МГц каждого ядра, шести-ядерного процессора Intel).
- Загрузчик программы имеет такие параметры, при которых приостановленная по каким-то причинам загрузка, будет возобновлена с места разрыва связи. Актуально при интернете плохого качества (Wi-Fi и т.д.)
- В программе применена блокировка кнопки START, в тот период, когда файл обновления находится в режиме загрузки. Что-бы исключить логическую ошибку программы.
======================================================================================
Запросы по работе программы PrivalSystems, а также, претензии - направлять по адресу администрации.
Разработчик имеет защищённое право не распространять информацию об параметрах шифровании протокола связи. Эти сведения являются закрытыми.
Изготовитель - Asmlocator.
Корпорация PrivalSystems. ©-
Englich

PrivalSystems program is designed to upgrade and run the VoIP client Prival.
================================================== ============================================
Description PrivalSystems program parameters
-
- The IP addresses of the servers - installed the latest version of the program.
- Parameters of the communication protocol are classified information (in order to protect from attacks).
- Download the update file size (in the time period of August 2016) - 2.5 MB.
- Download speed upgrade. Installed process speed of 125 MB / sec. However, the actual download speed is much less due to bandwidth Internet.
- Two measuring download speed, the update file show the real download speed. For this reason, it is possible to rely on it.
- The program is designed to work on Windows-7 ..... 10 and above. However, it should be borne in mind that the target Prival program will not support running Windows XP, because it is outdated.
(Note: this PrivalSystems program is designed only to work on the Windows desktop operating system line). Mobile operating systems do not support PrivalSystems program.
- Used memory - 11 MB.
- Used CPU (process PrivalSystems.exe) - 0% (no measurements were made at a frequency of 4.3 MHz per core, six-core Intel processor).
- The loader program has the following parameters under which suspended, for whatever reasons, the download will be restarted from the place of disconnection. Actually at the poor quality of Internet (Wi-Fi, etc.)
- The program used lock the START button, at the time when the update file is in the boot mode. What would exclude the logical error of the program.
================================================== ====================================
Requests for PrivalSystems work program, as well as the claim - be addressed to the administration.
The developer has a secure right to distribute information about the parameters of the encryption communication protocol. These data are closed.
Manufacturer - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Български

PrivalSystems програма е предназначена за ъпгрейд и стартирайте VoIP клиента Prival.
================================================== =============
Описание PrivalSystems параметрите на програмата
-
- IP адресите на сървърите - инсталирани най-новата версия на програмата.
- Параметри на протокола за комуникация са класифицирана информация (за да се предпази от атаки).
- Сваляне на размера на актуализация файл (в периода от време на август 2016 г.) - 2,5 MB.
- Скорост на изтегляне ъпгрейд. Инсталирана скорост процес на 125 MB / сек. Въпреки това, действителната скорост на сваляне е много по-малко заради интернет трафик.
- Две измерване скорост на изтегляне, файл за актуализация на покажа действителната скорост на изтегляне. Поради тази причина е възможно да се разчита на него.
- Програмата е предназначена да работи на Windows-7..... 10 и по-горе. Въпреки това, трябва да се има предвид, че Prival програмата мишена няма да подкрепи използвате Windows XP, тъй като тя е остаряла.
(Забележка: тази програма PrivalSystems е предназначена само за работа по линия на системата за настолна операционна на Windows). Мобилните операционни системи не поддържат PrivalSystems програма.
- Използва памет - 11 MB.
- Използва CPU (процес PrivalSystems.exe) - 0% (няма измервания са направени при честота от 4.3 MHz за ядрото, шест-ядрен Intel процесор).
- Програмата за товарач със следните параметри, при които спряно, за каквито и да било причини, че изтеглянето ще бъде рестартиран от мястото на прекъсване. Всъщност най-лошото качество на интернет (Wi-Fi, и т.н.)
- Програмата използва заключване на бутона START, по времето, когато актуализация файл е в режим на зареждане. Какво би изключило логическата грешка на програмата.
================================================== ====================================
Исканията за PrivalSystems работна програма, както и твърдението, - да се отправят към администрацията.
Предприемачът има защитен право да разпространяват информация за параметрите на използвания протокол за криптиране на комуникацията. Тези данни са затворени.
Производител - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Deutsch

PrivalSystems Programm soll die VoIP-Client Prival zu aktualisieren und zu betreiben.
================================================== =============
Beschreibung PrivalSystems Programmparameter
-
- Die IP-Adressen der Server - installiert die neueste Version des Programms.
- Parameter des Kommunikationsprotokolls sind Sachen (um vor Angriffen zu schützen).
- Laden Sie die Update-Datei Größe (in der Zeit vom August 2016) - 2.5 MB.
- Download-Geschwindigkeit Upgrade. Installierte Prozessgeschwindigkeit von 125 MB / s. Allerdings ist die tatsächliche Download-Geschwindigkeit viel weniger Bandbreite aufgrund Internet.
- Zwei Download-Geschwindigkeit zu messen, zeigen die Update-Datei die reale Download-Geschwindigkeit. Aus diesem Grund ist es möglich, auf sie zu verlassen.
- Das Programm ist so konzipiert, auf Windows-7..... 10 und oben zu arbeiten. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass das Ziel Prival Programm nicht Windows XP unterstützen ausgeführt wird, da es veraltet ist.
(Hinweis: Dieses PrivalSystems Programm ist nur auf dem Windows-Desktop-Betriebssystem Linie zu arbeiten). Mobile-Betriebssysteme unterstützen nicht PrivalSystems Programm.
- Gebraucht Speicher - 11 MB.
- Gebrauchte CPU (Prozess PrivalSystems.exe) - 0% (keine Messungen wurden bei einer Frequenz von 4,3 MHz pro Kern, sechs-Core-Intel-Prozessor gemacht).
- Das Ladeprogramm hat folgende Parameter unter die suspendierten, aus welchen Gründen immer, wird der Download vom Ort der Unterbrechung neu gestartet werden. Eigentlich an der schlechten Qualität der Internet (Wi-Fi, etc.)
- Das Programm verwendet sperren Sie die START-Taste, zu der Zeit, wenn die Update-Datei im Boot-Modus befindet. Was wäre die logische Fehler des Programms auszuschließen.
================================================== ====================================
Anträge auf PrivalSystems Arbeitsprogramm sowie der Anspruch - an die Verwaltung richten.
Der Entwickler hat eine sichere richtigen Informationen über die Parameter des Verschlüsselungskommunikationsprotokoll zu verteilen. Diese Daten sind geschlossen.
Hersteller - Asmlocator.
Gesellschaft PrivalSystems. ©-
español

PrivalSystems programa está diseñado para actualizar y ejecutar el cliente de VoIP Prival.
================================================== =============
Descripción de los parámetros del programa PrivalSystems
-
- Las direcciones IP de los servidores - instalado la última versión del programa.
- Parámetros del protocolo de comunicación son información clasificada (con el fin de protegerse de los ataques).
- Descargar el tamaño del archivo de actualización (en el período de tiempo del mes de agosto de 2016) - 2,5 MB.
- La velocidad de descarga de actualización. Instalado velocidad de proceso de 125 MB / seg. Sin embargo, la velocidad de descarga real es mucho menor debido a Internet ancho de banda.
- Dos medir la velocidad de descarga, el archivo de actualización muestran la velocidad de descarga real. Por esta razón, es posible confiar en él.
- El programa está diseñado para funcionar en Windows-7..... 10 y superiores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el programa Prival destino no admite la ejecución de Windows XP, ya que no está actualizado.
(Nota: este programa PrivalSystems está diseñada para funcionar sólo en la línea de sistema operativo de escritorio de Windows). sistemas operativos móviles no son compatibles con el programa PrivalSystems.
- Se utiliza la memoria - 11 MB.
- Se utiliza la CPU (proceso PrivalSystems.exe) - 0% (no se efectuaron mediciones a una frecuencia de 4,3 MHz por núcleo, el procesador de seis núcleos de Intel).
- El programa cargador tiene los siguientes parámetros bajo los cuales condicional, por las razones que sean, la descarga se reiniciará desde el lugar de la desconexión. En realidad por la mala calidad de Internet (Wi-Fi, etc.)
- El programa utilizado bloquear el botón START, en el momento en que el archivo de actualización se encuentra en el modo de arranque. Lo que excluiría el error lógico del programa.
================================================== ====================================
Las solicitudes programa de trabajo para PrivalSystems, así como la reclamación - dirigirse a la administración.
El desarrollador tiene un derecho seguro para distribuir información sobre los parámetros del protocolo de comunicación cifrado. Estos datos están cerrados.
Fabricante - Asmlocator.
PrivalSystems Corporation. ©-
Français

programme PrivalSystems est conçu pour améliorer et exécuter le client VoIP Prival.
================================================== =============
paramètres du programme Description Les PrivalSystems
-
- Les adresses IP des serveurs - installés la dernière version du programme.
- Les paramètres du protocole de communication sont des informations classifiées (afin de protéger contre les attaques).
- Télécharger la taille du fichier de mise à jour (dans la période d'Août 2016) - 2,5 MB.
- Mise à niveau de la vitesse de téléchargement. vitesse de traitement installée de 125 Mo / s. Cependant, la vitesse réelle du téléchargement est beaucoup moins du fait de la bande passante Internet.
- Deux mesurer la vitesse de téléchargement, le fichier de mise à jour montrent la vraie vitesse de téléchargement. Pour cette raison, il est possible de compter sur elle.
- Le programme est conçu pour fonctionner sur Windows-7..... 10 et au-dessus. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que le programme Prival cible ne sera pas en charge l'exécution de Windows XP, car il est obsolète.
(Note: ce programme de PrivalSystems est conçu uniquement pour fonctionner sur la ligne du système d'exploitation de bureau Windows). systèmes d'exploitation mobiles ne prennent pas en charge le programme de PrivalSystems.
- Mémoire utilisée - 11 MB.
- CPU occasion (processus PrivalSystems.exe) - 0% (pas de mesures ont été effectuées à une fréquence de 4,3 MHz par coeur, six-core processeur Intel).
- Le programme de chargement a les paramètres suivants sous lequel suspendus, pour une raison quelconque, le téléchargement sera redémarré à partir du lieu de déconnexion. En fait, à la mauvaise qualité de l'Internet (Wi-Fi, etc.)
- Le programme utilisé verrouiller le bouton START, au moment où le fichier de mise à jour est en mode de démarrage. Qu'est-ce qui exclurait l'erreur logique du programme.
================================================== ====================================
Les demandes pour le programme PrivalSystems de travail, ainsi que la demande - être adressées à l'administration.
Le développeur a un droit sécurisé à diffuser des informations sur les paramètres du protocole de communication de cryptage. Ces données sont fermées.
Fabricant - Asmlocator.
Société PrivalSystems. ©-
Хинди

PrivalSystems कार्यक्रम का उन्नयन और वीओआईपी ग्राहक Prival चलाने के लिए बनाया गया है।
================================================== =============
विवरण PrivalSystems कार्यक्रम के मापदंडों
-
- सर्वर का आईपी पते - कार्यक्रम के नवीनतम संस्करण को स्थापित किया।
- संचार प्रोटोकॉल के पैरामीटर्स वर्गीकृत जानकारी (क्रम हमलों से बचाने के लिए) कर रहे हैं।
- अद्यतन फ़ाइल आकार डाउनलोड (अगस्त 2016 की समय अवधि में) - 2.5 एमबी।
- डाउनलोड गति में नवीनीकृत। 125 एमबी / सेकंड की स्थापित प्रक्रिया की गति। हालांकि, वास्तविक डाउनलोड गति बहुत कम बैंडविड्थ इंटरनेट के कारण है।
- दो डाउनलोड की गति को मापने, अद्यतन फ़ाइल वास्तविक डाउनलोड गति दिखा। इस कारण से, यह इस पर भरोसा करने के लिए संभव है।
- कार्यक्रम Windows-7.... 10 और इसके बाद के संस्करण पर काम करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखें कि लक्ष्य Prival कार्यक्रम है क्योंकि यह पुरानी हो चुकी है Windows XP चला समर्थन नहीं करेंगे, में वहन किया जाना चाहिए।
(नोट: इस PrivalSystems कार्यक्रम केवल विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है)। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम PrivalSystems कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते।
- प्रयुक्त स्मृति - 11 एमबी।
- प्रयुक्त सीपीयू (प्रक्रिया PrivalSystems.exe) - 0% (कोई माप मूल प्रति 4.3 मेगाहर्ट्ज, छह कोर इंटेल प्रोसेसर की एक आवृत्ति पर किए गए थे)।
- लोडर कार्यक्रम निम्नलिखित मानकों जिसके तहत निलंबित कर दिया, जो कुछ कारणों के लिए है, डाउनलोड वियोग की जगह से पुनरारंभ किया जाएगा। वास्तव में इंटरनेट की खराब गुणवत्ता (वाई-फाई, आदि) पर
- इस्तेमाल किया कार्यक्रम स्टार्ट बटन ताला, समय था जब अद्यतन फ़ाइल बूट मोड में है पर। कार्यक्रम का तार्किक त्रुटि बाहर होता है क्या।
================================================== ====================================
PrivalSystems काम कार्यक्रम के लिए अनुरोध, साथ ही दावे - प्रशासन को संबोधित किया।
डेवलपर एक सुरक्षित एन्क्रिप्शन संचार प्रोटोकॉल के मापदंडों के बारे में जानकारी वितरित करने का अधिकार है। इन आंकड़ों से बंद हो जाती हैं।
निर्माता - Asmlocator।
निगम PrivalSystems। ©-
日本語

PrivalSystemsプログラムは、VoIPクライアントPrivalをアップグレードし、実行するように設計されています。
================================================== =============
説明PrivalSystemsプログラムパラメータ
-
- サーバのIPアドレス - プログラムの最新バージョンをインストールしました。
- 通信プロトコルのパラメータ(攻撃から保護するために)機密情報です。
- 2.5メガバイト - (2016年8月の期間中に)アップデートファイルのサイズをダウンロードしてください。
- スピードのアップグレードをダウンロードしてください。 125メガバイト/秒のインストールプロセススピード。しかし、実際のダウンロード速度はそれほどによる帯域幅インターネットにあります。
- 二つは、ダウンロード速度を測定し、更新ファイルは、実際のダウンロード速度を示します。この理由のために、それに依存することが可能です。
- は、プログラムは、Windows XP ..... 10以上で動作するように設計されています。しかし、それが古くなっているので、ターゲットPrivalプログラムは、Windows XPを実行してサポートしていません心に留めておくべきです。
(注:このPrivalSystemsプログラムはWindowsデスクトップオペレーティングシステムライン上で動作するように設計されています)。モバイルオペレーティングシステムは、PrivalSystemsプログラムをサポートしていません。
- 使用するメモリ - 11メガバイト
- 使用中のCPU(プロセスPrivalSystems.exe) - 0%は(何の測定は、コアあたり4.3 MHzで、6コアのIntelプロセッサの頻度で行われていません)。
- ローダプログラムが何らかの理由のために、一時停止の下に次のパラメータがあり、ダウンロードは断線の場所から再開されます。実際にインターネットの質の悪い(のWi-Fiなど)で
- 使用されるプログラムは、アップデートファイルがブートモードにある時に、STARTボタンをロックします。プログラムの論理エラーを排除するだろうか。
================================================== ====================================
PrivalSystemsの要求は、プログラムだけでなく、主張を仕事 - 管理に対処すること。
開発者は、暗号化通信プロトコルのパラメータに関する情報を配布するための安全な権利を有します。これらのデータは閉じられています。
メーカー - Asmlocator。
株式会社PrivalSystems。 ©-
Italiano

programma PrivalSystems è progettato per aggiornare ed eseguire il client VoIP Prival.
================================================== =============
Descrizione PrivalSystems parametri del programma
-
- Gli indirizzi IP dei server - installato l'ultima versione del programma.
- I parametri del protocollo di comunicazione sono informazioni classificate (al fine di proteggere da attacchi).
- Scarica la dimensione del file di aggiornamento (nel periodo di agosto 2016) - 2,5 MB.
- Aggiornamento Velocità di download. velocità di processo installata di 125 MB / sec. Tuttavia, la velocità di download reale è molto meno dovuto internet banda.
- Due misurare la velocità di download, il file di aggiornamento mostrare la vera velocità di download. Per questo motivo, è possibile fare affidamento su di esso.
- Il programma è progettato per funzionare su Windows-7.... 10 e sopra. Tuttavia, va tenuto presente che il programma Prival destinazione non supporta l'esecuzione di Windows XP, perché è obsoleto.
(Nota: questo programma PrivalSystems è stato progettato solo per lavorare sulla linea del sistema operativo desktop Windows). sistemi operativi mobili non supportano il programma PrivalSystems.
- Memoria Used - 11 MB.
- CPU utilizzata (processo PrivalSystems.exe) - 0% (nessun misurazioni sono state eseguite ad una frequenza di 4,3 MHz per core, processore a sei core Intel).
- Il programma di caricamento ha i seguenti parametri in base alle quali sospesi, per qualsiasi motivo, il download verrà riavviato dal luogo di disconnessione. In realtà alla scarsa qualità di internet (Wi-Fi, etc.)
- Il programma utilizzato bloccare il tasto START, nel momento in cui il file di aggiornamento è in modalità di avvio. Cosa escludere l'errore logico del programma.
================================================== ====================================
Le richieste per il programma PrivalSystems lavoro, così come la pretesa - essere indirizzate all'amministrazione.
Lo sviluppatore ha il diritto sicuro per distribuire informazioni sui parametri del protocollo di comunicazione di crittografia. Questi dati sono chiusi.
Produttore - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Nederlands

PrivalSystems programma is ontworpen om te upgraden en uitvoeren van de VoIP-client Prival.
================================================== =============
Beschrijving PrivalSystems programmaparameters
-
- De IP-adressen van de servers - de installatie van de nieuwste versie van het programma.
- Parameters van het communicatieprotocol zijn gerubriceerde informatie (ter bescherming tegen aanvallen).
- De update downloaden bestandsgrootte (in de periode van augustus 2016) - 2,5 MB.
- Download snelheid upgrade. Geïnstalleerd proces snelheid van 125 MB / sec. De feitelijke download snelheid is veel minder bandbreedte door Internet.
- Twee meten download snelheid, de update-bestand tonen de echte download snelheid. Daarom kan men vertrouwen.
- Het programma is ontworpen om te werken op Windows-7..... 10 en hoger. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de doelstelling Prival programma zal geen ondersteuning voor Windows XP, want het is verouderd.
(Let op: dit PrivalSystems programma is alleen ontworpen om te werken op het bureaublad van Windows-besturingssysteem lijn). Mobiele besturingssystemen ondersteunen geen PrivalSystems programma.
- Gebruikt geheugen - 11 MB.
- Gebruikt CPU (proces PrivalSystems.exe) - 0% (geen metingen zijn uitgevoerd met een frequentie van 4,3 MHz per core, zes-core Intel-processor).
- De lader programma heeft de volgende parameters waaronder uitstel, voor welke reden dan ook, zal de download worden gestart vanaf de plaats van afsluiting. Eigenlijk op de slechte kwaliteit van internet (Wi-Fi, enz.)
- De gebruikte programma te vergrendelen de START-knop, op het moment dat de update-bestand is in de boot modus. Wat zouden de denkfout van het programma uit te sluiten.
================================================== ====================================
Verzoeken om PrivalSystems werkprogramma, evenals de claim - worden gericht aan de administratie.
De ontwikkelaar heeft een beveiligde recht verspreiden over de parameters van de versleutelinggegevensuitwisseling protocol. Deze gegevens zijn gesloten.
Fabrikant - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Norsk

PrivalSystems programmet er utviklet for å oppgradere og kjøre VoIP-klient Prival.
================================================== =============
Beskrivelse PrivalSystems programparametere
-
- IP-adressene til serverne - installert den nyeste versjonen av programmet.
- Parametere av kommunikasjonsprotokollen er gradert informasjon (for å beskytte mot angrep).
- Last ned størrelsen på oppdateringsfilen (i tidsperioden fra august 2016) - 2,5 MB.
- Nedlastingshastighet oppgradering. Installert prosesshastighet på 125 MB / sek. Imidlertid er selve nedlastingshastigheten mye mindre på grunn av båndbredde Internett.
- To måle nedlastingshastighet, oppdateringsfilen vise den virkelige nedlastingshastighet. Av denne grunn er det mulig å basere seg på den.
- Programmet er utviklet for å fungere på Windows-7..... 10 og oppover. Det bør imidlertid være oppmerksom på at målet Prival programmet ikke vil støtte kjører Windows XP, fordi det er utdatert.
(Merk: Dette PrivalSystems programmet er laget bare for å jobbe på skrivebordet operativsystemet linjen Windows). Mobile operativsystemer støtter ikke PrivalSystems program.
- Brukt minne - 11 MB.
- Brukt CPU (prosess PrivalSystems.exe) - 0% (ingen målinger ble gjort med en frekvens på 4,3 MHz per kjerne, seks-kjerne Intel-prosessor).
- Lasteren Programmet har følgende parametere under hvilke suspendert, uavhengig av hvilken grunn, vil nedlastingen startes på nytt fra stedet av frakobling. Faktisk på den dårlige kvaliteten på Internett (Wi-Fi, etc.)
- Programmet brukes låse START-knappen, på den tiden da oppdateringsfilen er i oppstartsmodus. Hva ville utelukke logisk feil i programmet.
================================================== ====================================
Forespørsler om PrivalSystems arbeidsprogrammet, samt kravet - rettes til administrasjonen.
Utvikleren har en sikker rett til å distribuere informasjon om parametrene til krypteringskommunikasjonsprotokoll. Disse dataene er stengt.
Produsent - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Português

programa PrivalSystems foi projetado para atualizar e executar o cliente VoIP Prival.
================================================== =============
parâmetros do programa Inscrição PrivalSystems
-
- Os endereços IP dos servidores - instalado a última versão do programa.
- Os parâmetros do protocolo de comunicação são informações classificadas (a fim de proteger contra ataques).
- Baixar o tamanho do arquivo de atualização (no período de agosto de 2016) - 2,5 MB.
- Atualização velocidade de download. velocidade do processo instalada de 125 MB / seg. No entanto, a velocidade de download real é muito menor devido à Internet de banda larga.
- Dois medir a velocidade de download, o arquivo de atualização mostrar a velocidade de download real. Por esta razão, é possível contar com ele.
- O programa é projetado para funcionar no Windows-7..... 10 e acima. No entanto, deve-se ter em mente que o programa Prival alvo não irá suportar o Windows XP, porque ele está desatualizado.
(Nota: este programa PrivalSystems é projetado apenas para trabalhar na linha de sistema operacional de desktop Windows). sistemas operacionais móveis não apoiar o programa PrivalSystems.
- Memória usada - 11 MB.
- CPU Usado (processo PrivalSystems.exe) - 0% (não foram feitas medições com uma frequência de 4,3 MHz por núcleo, six-core Intel).
- O programa carregador tem os seguintes parâmetros sob os quais suspensas, por qualquer motivo, a transferência será reiniciada desde o local de desconexão. Na verdade, a má qualidade da Internet (Wi-Fi, etc.)
- O programa usado bloquear o botão START, no momento em que o arquivo de atualização está no modo de inicialização. O que excluiria o erro lógico do programa.
================================================== ====================================
Os pedidos de programa PrivalSystems trabalho, bem como o pedido - ser dirigida à administração.
O desenvolvedor tem o direito seguro para distribuir informações sobre os parâmetros do protocolo de comunicação de criptografia. Estes dados estão fechadas.
Fabricante - Asmlocator.
Corporação PrivalSystems. ©-
Türkçe

PrivalSystems programı yükseltme ve VoIP istemcisi Prival çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
================================================== =============
Açıklama PrivalSystems program parametreleri
-
- Sunucularının IP adresleri - Programın son sürümü yüklü.
- Haberleşme protokolü parametreleri (saldırılardan korumak amacıyla) gizli bilgilerdir.
- 2.5 MB - (Ağustos 2016 süre içinde) güncelleme dosyasının boyutunu indirin.
- İndirme hızı yükseltme. 125 MB / sn yüklü işlem hızı. Ancak, gerçek indirme hızı çok daha az bağlı bant genişliği internet etmektir.
- İki indirme hızını ölçmek, güncelleştirme dosyası gerçek indirme hızı göstermektedir. Bu nedenle, üzerine dayanmak mümkündür.
- Program, Windows-7..... 10 ve üzeri çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bunun modası geçmiş olduğu için hedef Prival programı, Windows XP çalıştıran destek olmayacak akılda tutulmalıdır.
(Not: Bu PrivalSystems programı Windows masaüstü bilgisayar işletim sistemi hattında çalışmak üzere sadece tasarlanmıştır). Mobil işletim sistemleri PrivalSystems programa destek yok.
- Kullanılan hafıza - 11 MB.
- Kullanılan işlemci (süreç PrivalSystems.exe) -% 0 (hiçbir ölçüm çekirdek başına 4.3 MHz, altı çekirdekli Intel işlemci bir frekansta yapılmıştır).
- Yükleyici programı ne olursa olsun nedenlerden dolayı askıya altında aşağıdaki parametreleri vardır, indir kesilmesi yerden yeniden başlatılacaktır. Aslında internetin kalitesiz (Wi-Fi, vs.)
- Kullanılan program güncelleme dosyası önyükleme modundayken anda START butonuna kilitleyin. Programın mantıksal hata hariç ne.
================================================== ====================================
PrivalSystems çalışma programı talepleri yanı sıra iddia - yönetimine hitaben.
geliştirici şifreleme iletişim protokolü parametreleri hakkında bilgi dağıtmak için güvenli bir hakkı vardır. Bu veriler kapalıdır.
Üretici - Asmlocator.
Şirketi PrivalSystems. ©-
简体字

PrivalSystems计划旨在提升和运行VoIP客户端始基。
================================================== =============
说明PrivalSystems程序参数
-
- 服务器的IP地址 - 安装了最新版本的程
- 通信协议的参数是机密信息(为了免受攻击保护)。
- 下载更新文件大小(八月2016年的时间段) - 2.5 MB。
- 下载速度提升。 125 MB /秒的安装过程的速度。但是,实际的下载速度是带宽因特网小得多所致。
- 两个测量​​的下载速度,更新文件显示出真实的下载速度。出于这个原因,就有可能依赖它。
- 该计划的目的是在Windows-7..... 10及以上的工作。然而,应该注意,在目标始基程序将不支持运行Windows XP,因为它是过时的负担。
(注:这PrivalSystems程序仅设计用于在Windows桌面操作系统行工作)。手机操作系统不支持PrivalSystems程序。
- 占用内存 - 11 MB。
- 使用的CPU(过程PrivalSystems.exe) - 0%(无测量每个内核的4.3兆赫,六核的Intel处理器的频率做)。
- 装载程序有下暂停,不管是什么原因如下参数,下载将断开的地方重新启动。其实在互联网的质量差(的Wi-Fi等)
- 所使用的程序锁定START键,而此时的更新文件是在开机模式的时间。什么会排除程序的逻辑错误。
================================================== ====================================
对于PrivalSystems工作方案的要求,以及索赔 - 可向管理。
该开发者分发有关加密通信协议的参数信息的安全权。这些数据被关闭。
生产商 - Asmlocator。
公司PrivalSystems。 ©-
正體字 正体字

PrivalSystems計劃旨在提升和運行VoIP客戶端始基。
================================================== =============
說明PrivalSystems程序參數
-
- 服務器的IP地址 - 安裝了最新版本的程序
- 通信協議的參數是機密信息(為了免受攻擊保護)。
- 下載更新文件大小(八月2016年的時間段) - 2.5 MB。
- 下載速度提升。 125 MB /秒的安裝過程的速度。但是,實際的下載速度是帶寬因特網小得多所致。
- 兩個測量的下載速度,更新文件顯示出真實的下載速度。出於這個原因,就有可能依賴它。
- 該計劃的目的是在Windows-7..... 10及以上的工作。然而,應該注意,在目標始基程序將不支持運行Windows XP,因為它是過時的負擔。
(注:這PrivalSystems程序僅設計用於在Windows桌面操作系統行工作)。手機操作系統不支持PrivalSystems程序。
- 佔用內存 - 11 MB。
- 使用的CPU(過程PrivalSystems.exe) - 0%(無測量每個內核的4.3兆赫,六核的Intel處理器的頻率做)。
- 裝載程序有下暫停,不管是什麼原因如下參數,下載將斷開的地方重新啟動。其實在互聯網的質量差(的Wi-Fi等)
- 所使用的程序鎖定START鍵,而此時的更新文件是在開機模式的時間。什麼會排除程序的邏輯錯誤。
================================================== ====================================
對於PrivalSystems工作方案的要求,以及索賠 - 可向管理。
該開發者分發有關加密通信協議的參數信息的安全權。這些數據被關閉。
生產商 - Asmlocator。
公司PrivalSystems。 ©-
čeština

Program PrivalSystems je navržen tak, aby upgrade a spustit klienta VoIP Prival.
================================================== =============
Popis PrivalSystems parametry programu
-
- IP adresy serverů - nainstalovali nejnovější verzi programu.
- Parametry komunikačního protokolu jsou utajované informace (za účelem ochrany před útoky).
- Stáhnout aktualizace velikost souboru (v období srpen 2016) - 2,5 MB.
- Aktualizace Rychlost stahování. Instalovaný rychlost proces 125 MB / sec. Nicméně, skutečná rychlost stahování je mnohem menší vzhledem k šířce pásma Internetu.
- Dva měřící rychlost stahování, aktualizace souboru ukazují skutečnou rychlost stahování. Z tohoto důvodu je možné se spolehnout na to.
- Program je určen pro práci v systému Windows-7..... 10 a výše. Je však třeba mít na paměti, že cílová Prival program nebude podporovat operační systém Windows XP, protože je zastaralý.
(Poznámka: tento program PrivalSystems je určen pouze pro práci na systémové osy desktopový operační systém Windows). Mobilní operační systémy nepodporují programu PrivalSystems.
- Použité paměti - 11 MB.
- Použité CPU (procesní PrivalSystems.exe) - 0% (žádná měření byla provedena při frekvenci 4,3 MHz na jádře, šestijádrový Intel procesor).
- Program nakladač má tyto parametry, podle nichž pozastavena, z jakýchkoli důvodů, bude stahování restartován z místa odpojení. Ve skutečnosti na špatnou kvalitu internetu (Wi-Fi, atd)
- Program používá zamknout tlačítka START v okamžiku, kdy aktualizační soubor je v režimu bootování. Co by vyloučit logickou chybu programu.
================================================== ====================================
Žádosti o PrivalSystems pracovního programu, stejně jako tvrzení - je třeba řešit s podáním.
Developer má bezpečné právo distribuovat informace o parametrech šifrování komunikačního protokolu. Tato data jsou uzavřeny.
Výrobce - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
Dansk

PrivalSystems program er designet til at opgradere og køre VoIP klient Prival.
================================================== =============
Beskrivelse PrivalSystems parametre program
-
- IP-adresserne på serverne - installeret den nyeste version af programmet.
- Parametre for kommunikationsprotokol er klassificerede oplysninger (for at beskytte mod angreb).
- Hent opdateringen filstørrelsen (i perioden fra august 2016) - 2,5 MB.
- Opgradering download hastighed. Installeret proces hastighed på 125 MB / sek. Men det faktiske download hastighed er meget mindre som følge af båndbredde internettet.
- To måle download hastighed, opdateringsfilen vise den reelle download hastighed. Af denne grund er det muligt at stole på det.
- Programmet er designet til at arbejde på Windows-7..... 10 og derover. Det bør dog erindres, at målet Prival program ikke vil støtte kører Windows XP, fordi det er forældet.
(Bemærk: dette PrivalSystems program er kun beregnet til at arbejde på Windows-skrivebordet operativsystemet linje). Mobile operativsystemer understøtter ikke PrivalSystems program.
- Brugt hukommelse - 11 MB.
- Brugt CPU (proces PrivalSystems.exe) - 0% (ingen målinger blev foretaget ved en frekvens på 4,3 MHz per kerne, seks-core Intel-processor).
- Læsseren Programmet har følgende parametre under hvilke suspenderet, uanset grunden, vil download genstartes fra det sted, frakobling. Faktisk på den dårlige kvalitet af Internet (Wi-Fi, etc.)
- Programmet bruges låse knappen START, på det tidspunkt, hvor opdateringen filen er i bagagerummet tilstand. Hvad ville udelukke den logiske fejl i programmet.
================================================== ====================================
Anmodning om PrivalSystems arbejdsprogram samt kravet - rettes til administrationen.
Bygherren har en sikker ret til at distribuere information om parametrene for kryptering kommunikationsprotokol. Disse data er lukket.
Producent - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
svenska

PrivalSystems programmet är utformat för att uppgradera och köra VoIP-klient Prival.
================================================== =============
Beskrivning PrivalSystems programparametrar
-
- IP-adresser servrarna - installerat den senaste versionen av programmet.
- Parametrar för kommunikationsprotokollet är sekretessbelagd information (för att skydda mot attacker).
- Ladda ner uppdateringsfilen storlek (i tidsperioden augusti 2016) - 2,5 MB.
- Hämta hastighet uppgradering. Installerad processhastighet av 125 MB / sek. Men den faktiska nedladdningshastigheten mycket mindre på grund av bandbredd Internet.
- Två mätning nedladdningshastighet, uppdateringsfilen visar den verkliga nedladdningshastighet. Av denna anledning är det möjligt att förlita sig på den.
- Programmet är utformat för att fungera på Windows-7..... 10 och ovan. Man bör dock komma ihåg att målet Prival programmet inte kommer att stödja Windows XP, eftersom det är föråldrad.
(Obs: detta PrivalSystems program är endast avsedd att fungera på Windows operativsystem för persondatorer linje). Mobila operativsystem stöder inte PrivalSystems program.
- Använt minne - 11 MB.
- Begagnade CPU (process PrivalSystems.exe) - 0% (inga mätningar gjordes vid en frekvens på 4,3 MHz per kärna, sexkärniga Intel-processor).
- Den hanteringsprogram har följande parametrar under vilka suspenderade, oavsett skäl, kommer nedladdningen startas från platsen för frånkoppling. Faktiskt på den dåliga kvaliteten på Internet (Wi-Fi, etc.)
- Det program som används låsa START-knappen, vid den tidpunkt då uppdateringsfilen är i startläget. Vad skulle utesluta logiskt fel i programmet.
================================================== ====================================
Begäran om PrivalSystems arbetsprogram, liksom påståendet - ställas till förvaltningen.
Utvecklaren har en säker rätt att distribuera information om parametrarna för krypteringskommunikationsprotokoll. Dessa data är stängda.
Tillverkare - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
magyar

PrivalSystems program célja, hogy frissíteni, és futtassa a VoIP kliens Prival.
================================================== =============
Leírás PrivalSystems program paramétereinek
-
- Az IP-címek a szerverek - legújabb verziója van telepítve a program.
- Paraméterei a kommunikációs protokoll minősített információk (annak érdekében, hogy megvédje a támadásoktól).
- Frissítés letöltése fájl mérete (az időszakban augusztus 2016) - 2,5 MB.
- Letöltési sebesség frissítés. Telepített folyamat sebessége 125 MB / sec. Azonban a tényleges letöltési sebesség sokkal kisebb miatt sávszélességű internet.
- Két mérési letöltési sebességet, a frissítési fájlt mutatja a valódi letöltési sebesség. Emiatt lehetséges, hogy hivatkozik.
- A program célja, hogy a Windows-7..... 10 és felette. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a megcélzott Prival program nem támogatja a Windows XP, mert elavult.
(Megjegyzés: ez PrivalSystems program célja, csak a munka a Windows asztali operációs rendszer vonal). Mobil operációs rendszerek nem támogatják PrivalSystems programot.
- Használt memória - 11 MB.
- Használt CPU (folyamatban PrivalSystems.exe) - 0% (nincs méréseket gyakorisággal 4,3 MHz magonként, hatmagos Intel processzorral).
- A betöltő program a következő paramétereket, amelyek alapján felfüggesztett, bármilyen okból, a letöltés újraindul a helyére leválasztás. Valójában a rossz minőségű internet (Wi-Fi, stb)
- Az alkalmazott program zárolja a START gombot, amikor a frissítési fájl a boot módban. Mi kizárná a logikai hiba a program.
================================================== ====================================
Kérelmeket PrivalSystems munkaprogram, valamint a követelés - foglalkozni kell a hatóságnak.
A fejlesztő egy biztonságos terjesztési jogaival információt a paramétereket a titkosítási kommunikációs protokollt. Ezek az adatok zárva vannak.
Gyártó - Asmlocator.
Corporation PrivalSystems. ©-
[Профиль] [ЛС]
Показать сообщения:    
Тема закрыта

Текущее время: 18-Фев 11:26

Часовой пояс: UTC ± 0Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы можете скачивать файлы